woensdag 8 februari 2012

VEB dagvaardt Deloitte

Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is Deloitte ernstig tekort geschoten bij de controle van de jaarrekening Ahold. Ik denk dat deze conclusie niet deugt.

Vandaag werd bekend dat de VEB) accountantsmaatschappij Deloitte dagvaardt vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van Koninklijke Ahold nv in de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude in 2003.
Volgens het persbericht heeft "het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) Deloitte accountant John van den Dries al in 2008 berispt voor de gebrekkige controle bij Ahold. 
Het CBB kwam in deze tuchtprocedure tot het eindoordeel dat ‘de accountant ernstig is tekortgeschoten en blijk heeft gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd."

 Ik heb in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie in 2010 een uitgebreid vaktechnisch artikel geschreven over deze zaak met als titel "Tuchtprocedure SOBI / Deloitte: Een merkwaardige uitspraak."
Mijn conclusie was:
"De controle van US Foodservice is naar mijn mening vaktechnisch volkomen adequaat uitgevoerd en van passiviteit bij de groepsaccountant is aantoonbaar geen sprake. Het is jammer dat er in deze zaak geen hoger beroep mogelijk is en dat we het met deze curieuze uitspraak zullen moeten doen."
Blijkbaar is de uitspraak van het CBB de basis voor deze civiele procedure. Dat kan een interessante zaak worden, want de uitspraak van de tuchtrechter zal opnieuw door de civiele rechter moeten worden getoetst.

Het is daarbij niet zonder meer aannemelijk dat de burgerlijke rechter bij zijn beoordeling of de accountant jegens derden aansprakelijk is, betekenis zal toekennen aan het oordeel van de tuchtrechter. Dit omdat het tuchtrecht, aldus de Hoge Raad, een ander doel dient, waarvoor andere normen en andere maatstaven gelden. Een negatief oordeel van de tuchtrechter zal de civiele rechter echter wel bij zijn oordeel betrekken bij het vaststellen dat er sprake is van wanprestatie of onrechtmatige daad.
Voor een succesvolle schadeclaim is echter meer nodig. Zo dient de schade te worden bewezen en moet het oorzakelijke verband tussen de schade en het onzorgvuldig handelen van de accountant worden aangetoond.
Dat er schade is geleden is wel duidelijk. Dat deze voor een groot deel is veroorzaakt door de fraude bij USF is evenzeer bewijsbaar. De vraag wordt dan of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het handelen van de accountant en de schade.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten