dinsdag 21 september 2010

Verlicht SOX-regime

De Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond heeft een nieuwe regel uitgebracht waardoor de kleine beursgenoteerde ondernemingen zijn vrijgesteld van Sectie 404b van de Sarbanes-Oxley wet (SOX) van 2002. Onder "klein' wordt verstaand ondernemingen met een marktwaarde van minder dan 75 miljoen dollar.
Samengevat betekent dit dat deze ondernemingen zijn vrijgesteld van de verplichte accountantscontrole op de zgn. "in control' verklaring in het jaarverslag. In deze verklaring dient te staan dat:
  • De inhoud van de verplichte (financiële en niet-financiële) rapportages tijdig en volledig is.
  • Het rapportagesysteem relevante financiële en niet-financiële informatie tijdig en betrouwbaar naar buiten brengt en daardoor niet misleidend is;
  • Dit rapportagesysteem niet korter dan 90 dagen geleden door het management is beoordeeld op zijn doeltreffendheid;
  • Er geen belangrijke wijzigingen in de Interne beheersing zijn opgetreden. In het rapport dient aangegeven te worden welke significante wijzigingen zich hebben voorgedaan in de interne beheersing na uitgifte van het rapport en welke corrigerend maatregelen zijn getroffen ingeval van significante tekortkomingen en materiële zwakheden in de beheersing.
In SOX werd een nieuwe eis aan de accountant gesteld en wel dat er ook wordt gecontroleerd of de verklaring van het management conform art. 404 over interne beheersing op goede gronden is gedaan. In de verklaring van de accountant bij de jaarcijfers dient de uitslag van dit onderzoek expliciet te worden vermeld (art. 404b).  Deze laatste verplichting is nu vervallen voor de kleinere beursgenoteerde ondernemingen.
Hiermee is voor een deel tegemoet gekomen aan de kritiek op SOX. Met name betrof dit allereerst de hoge kosten die uit de wet resulteerden (door sectie 404) en het feit dat vooral de kleinere beursgenoteerde ondernemingen met onevenredig hoge kosten werden opgezadeld. Ten tweede was een negatief gevolg van de wet dat buitenlandse ondernemingen niet langer meer een notering aan een Amerikaanse beurs wilden vanwege de strenge wetgeving en de hoge kosten. Vooral de Londense effectenbeurs profiteerde van deze betere concurrentiepositie.
Eerder onderzoek van de “SEC Advisory Committee on Smaller Public Companies” in 2005 wees uit dat met name de kleinere ondernemingen onevenredig zwaar werden getroffen. De compliance kosten van kleine beursgenoteerde ondernemingen kwam uit op 2.5% van de omzet, terwijl die voor grote ondernemingen op 0.2% lag. Ook wees de commissie op de moeilijkheid voor kleinere ondernemingen om te kunnen voldoen aan de zware eisen aan risicomanagement en interne beheersing. Het voorstel van de commissie om kleinere ondernemingen vrij te stellen van art. 404 vond toen echter geen gehoor bij de SEC.
De nieuwe regel is een gevolg van de Dodd-Frank Act van 2010 waar in sectie 989G wordt gesteld dat kleinere beursgenoteerde ondernemingen dienen te worden vrijgesteld van de SOX 404b, waar verplichte accountantscontrole op de internal control verklaring werd verlangd. Voor de goede orde: deze categorie ondernemingen had van de SEC al een vrijstelling tot en met 15 juni 2010.
Je zou zeggen beter laat dan nooit.
Toch is met deze nieuwe regel niet het advies van de de eerder genoemde commissie gevolgd. Deze bepleitte vrijstelling voor alle ondernemingen met een marktwaarde van minder dan 700 miljoen dollar (de categorie Smaller Public Companies). Met de nieuwe maatregel worden alleen de zgn. Microcap Companies vrijgesteld, zodat ook de middelgrote ondernemingen nog steeds aan SOX moeten voldoen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten